ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"
 

ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"

Код за ЄДРПОУ: 21379736
Телефон: 04739-3-54-03, 0674702353
Юридична адреса: 19934, Україна, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 2013 23.04.2013" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Тип информаціїПовідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії:23.04.2013
Дата публікації23.04.2013 15:21:23
Найменування емітента*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Юридична адреса*19934, Черкаська обл., Чорнобаївський район, село Мельники
Керівник*Хотинська Олеся Сергіївна - Директор. Тел: 0473935403
E-mail*info@sosonka.prat.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"

(код ЄДРПОУ: 21379736)

Місцезнаходження: 19934, Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Мельники

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «23» квітня 2013 року о 11-00 годині за адресою: 19934, Черкаська область, Чорнобаївський район, село Мельники адмінбудівля товариства, перший поверх, кабінет №1(кабінет директора).

Порядок дений

1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів

4. Звіт Директора ПрАТ "ДОЦ"СОСОНКА" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ"ДОЦ"СОСОНКА".

6. Звіт Ревізора ПрАТ "ДОЦ"СОСОНКА" про роботу за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.).

Найменування показника

Періоди

2011 рік

2012 рік

Усього активів

1164

1164

Основні засоби

1028

962

Довгострокові фінансові інвестиції

-


Запаси

39

37

Сумарна дебіторська заборгованість

18

0

Грошові кошти та еквіваленти

8

94

Нерозподілений прибуток

-897

-935

Власний капітал

1120

1082

Статутний капітал

1725

1725

Довгострокові зобовязанняПоточні зобовязання

41

0

Чистий прибуток (збиток)

-15

-38

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6899096

6899096

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій пртягом періодуЧисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

5


Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «23» квітня 2013 року з 10-00 до 10-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину «17» квітня 2013 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 19934, Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Мельники, адмінбудівля товариства, перший поверх кабінет №2 (бухгалтерія) у робочі дні з 14-00 години до 16-00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Хотинський Олексій Юрійович тел. 0(472) 32-29-32.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.