ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"
 

ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"

Код за ЄДРПОУ: 21379736
Телефон: 04739-3-54-03, 0674702353
Юридична адреса: 19934, Україна, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники
 
 

Вид інформації: "Річний звіт за 2017 рік" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор   Хотинський Олексiй Юрiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
24.04.2018
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
21379736
4. Місцезнаходження емітента
9934 Черкаська область Чорнобаївський р-н с. Мельники -
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
04739-3-54-03 04739-3-54-03
6. Електронна поштова адреса емітента
sosonka@bs1998.info
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у80 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінціsosonka.bs1998.infoв мережі Інтернет24.04.2018
 (адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаX
9. Інформація про загальні збори акціонерівX
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій ) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов'язання емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX
17. Інформація про стан корпоративного управлінняX
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітністьX
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Приміткид/н

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АА 735301
3. Дата проведення державної реєстрації
09.08.2007
4. Територія (область)
Черкаська область
5. Статутний капітал (грн)
1724774.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
55.20ДIЯЛЬНIСТЬ ЗАСОБIВ РОЗМIЩУВАННЯ НА ПЕРIОД ВIДПУСТКИ ТА IНШОГО ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ
55.90ДIЯЛЬНIСТЬ IНШИХ ЗАСОБIВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМIЩУВАННЯ
56.10ДIЯЛЬНIСТЬ РЕСТОРАНIВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБIЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЧОД РБ Аваль в Чорнобаївському районi
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
26007207321
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку
-
6) Поточний рахунок
-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1. Посада.
Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Хотинська Олеся Сергiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1976
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.04.2015 3 роки
9. Опис.
Виконавчий орган акцiонерного товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законом. Виконавчий орган акцiонерного товариства є одноосiбним - Директор. Директором акцiонерного товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзором товариства. Права та обов
1. Посада.
Директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Хотинський Олексiй Юрiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1974
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
попередньо обiймав посаду голова наглядової ради ПрАТ ДОЦ Сосонка
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.04.2015 3 роки
9. Опис.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов
1. Посада.
Член наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Хотинський Дмитро Юрiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1987
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
9
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
спецiалiст по комп ТОВ Бул спред
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
27.04.2017 3 роки
9. Опис.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов
1. Посада.
Член наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Хотинський Юрій Олегович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1950
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
40
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
пенсіонер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
27.04.2017 3 роки
9. Опис.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов
1. Посада.
Ревiзор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Хотинський Володимир Юрiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1981
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
иректор ТОВ "Бул-Спред"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
27.04.2017 3 роки
9. Опис.
Права та обов
1. Посада.
Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Хотинська Олеся Сергіївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1976
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПрАТ ДОЦ "Сосонка" директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.04.2015 3 роки
9. Опис.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особиІдентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
Голова Наглядової радиХотинська Олеся Сергiївна6599769.56612286595659976000
ДиректорХотинський Олексiй Юрiйович245804435.628493936022458044000
Член наглядової радиХотинський Дмитро Юрiйович000000
Член наглядової радиХотинський Юрій Олегович000000
РевiзорХотинський Володимир Юрiйович000000
Усього311802045.194616801973118020000

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиМісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
ТОВ "Бул-Спред"30070412УКРАЇНА" 18002 Черкаська область - м.Черкаси вул.Слави, 11, к.4172477324.99998550534717247730
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особиКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Хотинський Олексiй Юрiйович245804435.6284939360224580440
Усього418281760.62847944136441828170

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівчерговіпозачергові
X
Дата проведення27.04.2017
Кворум зборів99.41
ОписОголошений наступний порядок денний: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2016 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017 рiк. 8. Вiдкликання членiв Наглядової ради. 9. Призначення членiв Наглядової ради. 10. Вiдкликання ревiзора. 11. Призначення Ревiзора 12. Затвердження змiн до Статуту товариства. 13. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2017 фiнансового року. Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було оприлюднене у друкованих виданнях "Бюлетень. Цiннi папери України" № 56 вiд 23 березня 2017 р. а також надiслано персонально всiм акцiонерам згiдно реєстру акцiонерiв листами 20.03.2017 р. Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Питання порядку денного № 1: Обрання Лiчильної комiсiї. Слухали: Хотинський Олексiй Юрiйович, доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати лiчильну комiсiю. Запропоновано: Обрати головою Лiчильної комiсiї - Хотинського Володимира Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинську Олесю Сергiївну Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Лiчильної комiсiї - Хотинського Володимира Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинську Олесю Сергiївну. Питання порядку денного № 2: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: Хотинського Олексiя Юрiйовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову i секретаря зборiв. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Олексiя Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Дмитра Юрiйовича Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Олексiя Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Дмитра Юрiйовича. Питання порядку денного №3: Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Слухали: Хотинського Олексiя Юрiйовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Запропоновано: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 1 годину. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 1 годину. Питання порядку денного № 4: Звiт Директора ПрАТ "ДОЦ"СОСОНКА" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. Слухали: Хотинську Олесю Сергiївну, яка доповiла про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: затвердити Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: затвердити Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. Питання порядку денного № 5: Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ "ДОЦ"СОСОНКА". Слухали: члена спостережної ради Товариства ТОВ "Бул-Спред" в особi Хотинського Дмитра Юрiйовича зi звiтами про дiяльнiсть спостережної ради за 2016 рiк. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2016 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2016 рiк Питання порядку денного № 6: Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Слухали: Хотинського Володимира Юрiйовича, який зачитав звiт про дiяльнiсть ревiзора До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Питання порядку денного № 7: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2016 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017 рiк. Слухали: Хотинську Олесю Сергiївну, яка прозвiтувала акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2016 рiк, ознайомила акцiонерiв з рiчними балансами станом на 31.12.2016 р. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. Питання порядку денного № 8: Вiдкликання членiв Наглядової ради. Слухали:Хотинського Олексiя Юрiйовича Запропоновано: 1. Звiльнити членiв Наглядової ради: Хотинського Дмитра Юрiйовича, ТОВ "Бул Спред" Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Звiльнити членiв Наглядової ради: Хотинського Дмитра Юрiйовича, ТОВ "Бул Спред" Питання порядку денного № 9: Призначення членiв Наглядової ради. Слухали:Хотинського Олексiя Юрiйовича Запропоновано: Призначити членiв Наглядової ради: Хотинського Юрiя Олеговича, Хотинського Дмитра Юрiйовича Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Призначити членiв Наглядової ради: Хотинського Юрiя Олеговича, Хотинського Дмитра Юрiйовича Питання порядку денного № 10: Вiдкликання ревiзора. Слухали:Хотинського Олексiя Юрiйовича Запропоновано: 1. Звiльнити ревiзора: Хотинського Володимира Юрiйовича. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Вiдкликати ревiзора: Хотинського Володимира Юрiйовича Питання порядку денного № 11: Призначення ревiзора. Слухали:Хотинського Олексiя Юрiйовича Запропоновано: Призначити ревiзора: Хотинського Володимира Юрiйовича. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Призначити ревiзора: Хотинського Володимира Юрiйовича Питання порядку денного № 12: Затвердження змiн до Статуту товариства Слухали:Хотинського Олексiя Юрiйовича Запропоновано: Змiни в Статут не вносити Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiї винесенi на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Змiни в Статут не вносити Питання порядку денного № 12: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2017 фiнансового року. Слухали:Хотинського Олексiя Юрiйовича Запропоновано: Не надавати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надати повноваження директору на укладання таких угод. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiї винесенi на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Не надавати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надати повноваження директору на укладання таких угод.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
02.04.2008114/1/08Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку-Акція проста документарна іменнаДокументарнi iменнi0.2568990961724774.00100.000000000000
ОписТоргiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.
09.12.20101173/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000037436Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi0.2568990961724774.00100.000000000000
ОписТоргiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають. ISIN UA4000037436 недiйсний з 01.02.2011 року. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 09.12.2010 року реєстрацiйний номер 1173/1/10 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.
21.12.20111173/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000107981Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi0.2568990961724774.00100.000000000000
ОписТоргiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:827.1791.900827.1791.9
будівлі та споруди785.7754.200785.7754.2
машини та обладнання1.871.87001.871.87
транспортні засоби000000
земельні ділянки000000
інші39.5335.830039.5335.83
2. Невиробничого призначення:000000
будівлі та споруди000000
машини та обладнання000000
транспортні засоби000000
земельні ділянки000000
інвестиційна нерухомість000000
інші000000
Усього827.1791.900827.1791.9
ОписПервiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 2101 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 2072,1 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 827,0 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 791,9 тис.грн. Сума зносу основних засобiв початок звiтного перiоду становить 1273,9 тис.грн., Сума зносу основних зособiв на кiнець звiтного перiоду становить 1280,2 тис.грн. Ступень зносу основних засобiв на початок року становить 53,89%, на кiнець року 56,49%, будiвельних споруд: на початок року 43,8%, на кiнець року 40,8 %,машин та обладнання: на початок року 36%, на кiнець року 38 %. Будiвлi та споруди виробничого призначення введенi в експлуатацiю в 1969 роцi, машини та обладнання виробничого призначення введенi в експлуатацiю в 2007 роцi, основнi засоби виробничого призначення вводились в експлуатацiю в 2007 роцi. Будiвлi та споруди невиробничого призначення введенi в експлуатацiю 2007 роцi. Всi основнi засоби використовуються для господарчої дiяльностi. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основних засобiв, якi перебували б в орендi,пiд заставою або пiд арештом немає. Товариство не орендувало i не надавало в оперативну оренду основнi засоби. Обмежень на використаннi майна емiтента - не має. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)781.2918
Статутний капітал (тис. грн.)1724.81724.8
Скоригований статутний капітал (тис. грн)1724.81724.8
ОписРозрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
ВисновокРозрахункова вартість чистих активів(781.200 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(1724.800 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ0.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язання та забезпеченняХ128.60ХХ
Усього зобов'язань та забезпеченьХ128.60ХХ
ОписКредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить - 21,0 тис. грн., на кiнець звiтного року - 0 тис. грн. Поточнi зобов

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення у стрічці новинВид інформації
1
2
3
27.04.201724.03.2017Відомості про проведення загальних зборів
27.04.201727.04.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1201510
2201610
3201710

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збориX
АкціонериX
Депозитарна установаX
Інше (запишіть):Iншого не має.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуX
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотківX

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

ТакНі
Підняттям картокX
Бюлетенями (таємне голосування)X
Підняттям рукX
Інше (запишіть):Iншого не має.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

ТакНі
РеорганізаціяX
Додатковий випуск акційX
Унесення змін до статутуX
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товаристваX
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товаристваX
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової радиX
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органуX
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X
Делегування додаткових повноважень наглядовій радіX
Інше (запишіть):Iншого не має.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

ТакНі
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:3
кількість членів наглядової ради - акціонерів0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів1
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій2
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій1

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради ?4

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
ТакНі
СкладуX
ОрганізаціїX
ДіяльностіX
Інші (запишіть)д/н

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :
д/н

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
ТакНі
Стратегічного плануванняX
АудиторськийX
З питань призначень і винагородX
ІнвестиційнийX
Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

ТакНі
Винагорода є фіксованою сумоюX
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акційX
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваX
Члени наглядової ради не отримують винагородиX
Інше (запишіть)Iншого не має.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузіX
Знання у сфері фінансів і менеджментуX
Особисті якості (чесність, відповідальність)X
Відсутність конфлікту інтересівX
Граничний вікX
Відсутні будь-які вимогиX
Інше (запишіть):Iншого не має.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язкамиX
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового членаX
Інше (запишіть)Iншого не має.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)ТакНіНіНі
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)НіНіТакНі
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджетуТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органуТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиТакНіНіНі
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісіїТакНіНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органуНіТакНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радиТакНіНіНі
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органуНіТакНіНі
Прийняття рішення про додатковий випуск акційТакНіНіНі
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційТакНіНіНі
Затвердження зовнішнього аудитораНіНіТакНі
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересівНіНіНіТак

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
ТакНі
Положення про загальні збори акціонерівX
Положення про наглядову радуX
Положення про виконавчий орган (правління)X
Положення про посадових осіб акціонерного товаристваX
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )X
Положення про акції акціонерного товаристваX
Положення про порядок розподілу прибуткуX
Інше (запишіть):Всi питання регламентуються Статутом товариства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльностіТакТакТакНіТак
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталуНіТакНіНіТак
Інформація про склад органів управління товаристваНіТакНіНіТак
Статут та внутрішні документиНіНіТакНіНі
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведенняНіНіТакНіТак
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товаристваНіНіНіНіНі

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
ТакНі
Не проводились взагаліX
Менше ніж раз на рікX
Раз на рікX
Частіше ніж раз на рікX

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
ТакНі
Загальні збори акціонерівX
Наглядова радаX
Виконавчий органX
Інше (запишіть)Iншого не має.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
ТакНі
Не задовольняв професійний рівеньX
Не задовольняли умови договору з аудиторомX
Аудитора було змінено на вимогу акціонерівX
Інше (запишіть)Iншого не має.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор)X
Наглядова радаX
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товаристваX
Стороння компанія або сторонній консультантX
Перевірки не проводилисьX
Інше (запишіть)Iншого не має.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
ТакНі
З власної ініціативиX
За дорученням загальних зборівX
За дорученням наглядової радиX
За зверненням виконавчого органуX
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосівX
Інше (запишіть)Iншого не має.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
ТакНі
Випуск акційX
Випуск депозитарних розписокX
Випуск облігаційX
Кредити банківX
Фінансування з державного і місцевих бюджетівX
Інше (запишіть)Iншого не має.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох роківX
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий: нi

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено: нi
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. нi

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 |01
ПідприємствоПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"за ЄДРПОУ21379736
ТериторіяЧеркаська областьза КОАТУУ7125186401
Організаційно-правова форма господарюванняПриватне акцiонерне товариствоза КОПФГ111
Вид економічної діяльностіДIЯЛЬНIСТЬ ЗАСОБIВ РОЗМIЩУВАННЯ НА ПЕРIОД ВIДПУСТКИ ТА IНШОГО ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯза КВЕД55.20
Середня кількість працівників8
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон9934 Черкаська область Чорнобаївський р-н с. Мельники - 04739-3-54-03

Форма № 1-м
1. Баланс
на "31" грудня 2017 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції100570.670.6
Основні засоби:1010827.1791.9
- первісна вартість10112101.02072.1
- знос1012( 1273.9 )( 1280.2 )
Довгострокові біологічні активи:1020----
Довгострокові фінансові інвестиції1030----
Інші необоротні активи1090----
Усього за розділом I1095897.7862.5
II. Оборотні активи
Запаси110032.532.5
- у тому числі готова продукція1103----
Поточні біологічні активи1110----
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:112534.814.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом1135----
- у тому числі податок на прибуток1136----
Інша поточна дебіторська заборгованість1155----
Поточні фінансові інвестиції1160----
Гроші та їх еквіваленти1165----
Витрати майбутніх періодів1170----
Інші оборотні активи1190----
Усього за розділом II119567.347.3
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200----
Баланс1300965.0909.8

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал14001724.81724.8
Додатковий капітал1410292.6227.6
Резервний капітал1415----
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420( 1099.4 )( 1171.2 )
Неоплачений капітал1425( -- )( -- )
Усього за розділом I1495918.0781.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення1595----
ІІІ. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків1600----
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями1610----
- товари, роботи, послуги161514.514.5
розрахунками з бюджетом16202.58.8
у тому числі з податку на прибуток1621----
- зі страхування1625----
- з оплати праці16303.37.0
Доходи майбутніх періодів1665----
Інші поточні зобов'язання169026.798.3
Усього за розділом IІІ169547.0128.6
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття1700----
Баланс1900965.0909.8
д/н

2. Звіт про фінансові результати
за рік 2017
Форма N 2-м

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000543.0235.6
Інші операційні доходи2120----
Інші доходи224028.854.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)2280571.8290.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 605.4 )( 326.5 )
Інші операційні витрати2180( 38.2 )( 23.7 )
Інші витрати2270( -- )( -- )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)2285( 643.6 )( 350.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)2290-71.8-59.8
Податок на прибуток2300( -- )( -- )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)2350-71.8-59.8
д/н

ДиректорХотинський Олексiй Юрiйович
Головний бухгалтерХотинський Олексiй Юрiйович

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик центр"
2Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)40079008
3Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора25006, Кропивницький, вул. Ушаков, 1а к. 511
4Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України4651
26.11.2015
5Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


д/н
6Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
д/н
7Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності01.01.2017 - 31.12.2017
8Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)02
9Пояснювальний параграф (у разі наявності)
10Номер та дата договору на проведення аудиту35/18
23.03.2018
11Дата початку та дата закінчення аудиту23.03.2018 - 16.04.2018
12Дата аудиторського висновку (звіту)16.04.2018
13Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн6500.00