ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"
 

ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"

Код за ЄДРПОУ: 21379736
Телефон: 04739-3-54-03, 0674702353
Юридична адреса: 19934, Україна, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники
 
 

Вид інформації: "Річний звіт за 2016 рік" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор   Хотинський Олексiй Юрiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.18.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21379736
4. Місцезнаходження
9934ЧеркаськаЧорнобаївський р-нс. Мельники-
5. Міжміський код, телефон та факс
04739-3-54-0304739-3-54-03
6. Електронна поштова адреса
info@sosonka.prat.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії18.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована уВiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінціhttp://sosonka.prat.uaв мережі Інтернет18.04.2017
 (адреса сторінки) (дата)


Зміст


1. Основні відомості про емітента:X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності-
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб-
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря-
5. Інформація про рейтингове агентство-
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)-
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаX
9. Інформація про загальні збори акціонерівX
10. Інформація про дивіденди-
11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент-
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента-
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом-
4) інформація про похідні цінні папери-
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду-
13. Опис бізнесу-
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов'язання емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції-
5) інформація про собівартість реалізованої продукції-
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів-
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX
17. Інформація про стан корпоративного управлінняX
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій-
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям-
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду-
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття-
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду-
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року-
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття-
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів-
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів-
23. Основні відомості про ФОН-
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН-
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН-
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН-
27. Правила ФОН-
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)-
30. Річна фінансова звітністьX
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)-
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)-
33. Приміткид/н

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АА 735301
3. Дата проведення державної реєстрації
09.08.2007
4. Територія (область)
Черкаська
5. Статутний капітал (грн)
1724774
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
55.20ДIЯЛЬНIСТЬ ЗАСОБIВ РОЗМIЩУВАННЯ НА ПЕРIОД ВIДПУСТКИ ТА IНШОГО ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ
55.90ДIЯЛЬНIСТЬ IНШИХ ЗАСОБIВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМIЩУВАННЯ
56.10ДIЯЛЬНIСТЬ РЕСТОРАНIВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБIЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЧОД РБ Аваль в Чорнобаївському районi
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26007207321
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)ПосадаДиректор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиХотинський Олексiй Юрiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи-- -
4)Рік народження**1974
5)Освіта**вища
6)Стаж роботи (років)**17
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**попередньо обiймав посаду голова наглядової ради ПрАТ ДОЦ Сосонка
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)30.04.2015, 3 роки
9)ОписДо виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиХотинський Дмитро Юрiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи-- -
4)Рік народження**1987
5)Освіта**вища
6)Стаж роботи (років)**8
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**спецiалiст по комп ТОВ Бул спред
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)16.05.2011, 3 роки
9)ОписДо виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТОВ "Бул-Спред"
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи30070412
4)Рік народження**0
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)16.05.2011, 3 роки
9)ОписДо виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов

1)ПосадаРевiзор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиХотинський Володимир Юрiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи-- -
4)Рік народження**1981
5)Освіта**вища
6)Стаж роботи (років)**10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**директор ТОВ "Бул-Спред"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)16.05.2011, 3 роки
9)ОписПрава та обов

1)ПосадаГолова наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиХотинська Олеся Сергiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи-- -
4)Рік народження**1976
5)Освіта**вища
6)Стаж роботи (років)**15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)30.04.2015, 3 роки
9)ОписВиконавчий орган акцiонерного товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законом. Виконавчий орган акцiонерного товариства є одноосiбним - Директор. Директором акцiонерного товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзором товариства. Права та обов

1)ПосадаГоловний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБутко Марiя Антонiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи-- -
4)Рік народження**1950
5)Освіта**вища
6)Стаж роботи (років)**34
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ДП Iрклiївський риборозплiдник, Головний бухгалтер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)16.05.2011, 3 роки
9)ОписЯк головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
РевiзорХотинський Володимир Юрiйович- - -000000
Головний бухгалтерБутко Марiя Антонiвна- - -000000
Голова Наглядової радиХотинська Олеся Сергiївна- - -6599769.56612286595659976000
ДиректорХотинський Олексiй Юрiйович- - -245804435.628493936022458044000
Член наглядової радиХотинський Дмитро Юрiйович- - -000000
Член наглядової радиТОВ "Бул-Спред"30070412172477324.999985505351724773000
Усього484279370.194602307324842793000

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особиІдентифікаційний код за ЄДРПОУМісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
ТОВ "Бул-Спред"3007041218002 УКРАЇНА" Черкаська - м.Черкаси вул.Слави, 11, к.4172477324.9999855053471724773000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Хотинський Олексiй Юрiйович- - -245804435.628493936022458044000
Усього418281760.6284794413644182817000

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.


Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення22.04.2016
Кворум зборів**99.41
ОписОголошений наступний порядок денний: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року. Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було оприлюднене у друкованих виданнях "Бюлетень. Цiннi папери України" № 43 (4331) вiд 10 березня 2016 р. а також надiслано персонально всiм акцiонерам згiдно реєстру акцiонерiв листами 26.03.2015 р. Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Питання порядку денного № 1: Обрання Лiчильної комiсiї. Слухали: Хотинський Олексiй Юрiйович, доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати лiчильну комiсiю. Запропоновано: Обрати головою Лiчильної комiсiї - Хотинського Володимира Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинську Олесю Сергiївну Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Лiчильної комiсiї - Хотинського Володимира Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинську Олесю Сергiївну. Питання порядку денного № 2: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: Хотинського Олексiя Юрiйовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову i секретаря зборiв. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Олексiя Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Дмитра Юрiйовича Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Олексiя Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Дмитра Юрiйовича. Питання порядку денного №3: Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Слухали: Хотинського Олексiя Юрiйовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Запропоновано: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 1 годину. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 1 годину. Питання порядку денного № 4: Звiт Директора ПрАТ "ДОЦ"СОСОНКА" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. Слухали: Хотинську Олесю Сергiївну, яка доповiла про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: затвердити Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: затвердити Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. Питання порядку денного № 5: Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ "ДОЦ"СОСОНКА". Слухали: члена спостережної ради Товариства ТОВ "Бул-Спред" в особi Хотинського Дмитра Юрiйовича зi звiтами про дiяльнiсть спостережної ради за 2015 рiк. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2015 рiк Питання порядку денного № 6: Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Слухали: Хотинського Володимира Юрiйовича, який зачитав звiт про дiяльнiсть ревiзора До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Питання порядку денного № 7: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк. Слухали: Хотинську Олесю Сергiївну, яка прозвiтувала акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2015 рiк, ознайомила акцiонерiв з рiчними балансами станом на 31.12.2015 р. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. Питання порядку денного № 8: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року. Слухали:Хотинського Олексiя Юрiйовича Запропоновано: Надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надати повноваження директору на укладання таких угод. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiї винесенi на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надати повноваження директору на укладання таких угод.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.


Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21.12.20111173/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000107981Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2568990961724774100
ОписТоргiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.
 
02.04.2008114/1/08Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку-Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.2568990961724774100
ОписТоргiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.
 
09.12.20101173/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000037436Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2568990961724774100
ОписТоргiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають. ISIN UA4000037436 недiйсний з 01.02.2011 року. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 09.12.2010 року реєстрацiйний номер 1173/1/10 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.
 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:849827.100849827.1
будівлі та споруди806.5785.700806.5785.7
машини та обладнання1.951.87001.951.87
транспортні засоби000000
земельні ділянки000000
інші40.5539.530040.5539.53
2. Невиробничого призначення:000000
будівлі та споруди000000
машини та обладнання000000
транспортні засоби000000
земельні ділянки000000
інвестиційна нерухомість000000
інші000000
Усього849827.100849827.1
ОписПервiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 2097.4 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 2101,4 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 849,0 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 827,0 тис.грн. Сума зносу основних засобiв початок звiтного перiоду становить 1212,4 тис.грн., Сума зносу основних зособiв на кiнець звiтного перiоду становить 1248,4 тис.грн. Ступень зносу основних засобiв на початок року становить 53,89%, на кiнець року 56,49%, будiвельних споруд: на початок року 43,8%, на кiнець року 40,8 %,машин та обладнання: на початок року 36%, на кiнець року 38 %. Будiвлi та споруди виробничого призначення введенi в експлуатацiю в 1969 роцi, машини та обладнання виробничого призначення введенi в експлуатацiю в 2007 роцi, основнi засоби виробничого призначення вводились в експлуатацiю в 2007 роцi. Будiвлi та споруди невиробничого призначення введенi в експлуатацiю 2007 роцi. Всi основнi засоби використовуються для господарчої дiяльностi. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основних засобiв, якi перебували б в орендi,пiд заставою або пiд арештом немає. Товариство не орендувало i не надавало в оперативну оренду основнi засоби. Обмежень на використаннi майна емiтента - не має. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)918977.5
Статутний капітал (тис. грн.)1724.81724.8
Скоригований статутний капітал (тис. грн)1724.81724.8
ОписРозрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
ВисновокРозрахункова вартiсть чистих активiв(918.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1724.800 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX0XX
у тому числі: 
Зобов'язання за цінними паперамиX0XX
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним випуском):X0XX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0XX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0XX
за векселями (всього)X0XX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):X0XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0XX
X
Податкові зобов'язанняX0XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0XX
Інші зобов'язанняX47XX
Усього зобов'язаньX47XX
Опис:Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить - 21,0 тис. грн., на кiнець звiтного року - 0 тис. грн. Поточнi зобов

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації
1
2
3
22.04.201611.03.2016Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)ТОВ "Кооп-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)21385106
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора18002, м.Черкаси, вул.Гоголя 224, оф.33
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України0367 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності2016 рiк
Думка аудитора***Умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
РікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1201410
2201510
3201610

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
ТакНі
Реєстраційна комісіяX
АкціонериX
Депозитарна установаX
Інше (запишіть): Iншого не має.Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуX
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотківX

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
ТакНі
Підняттям картокX
Бюлетенями (таємне голосування)X
Підняттям рукX
Інше (запишіть): Iншого не має.Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
ТакНі
РеорганізаціяX
Додатковий випуск акційX
Внесення змін до статутуX
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товаристваX
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товаристваX
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової радиX
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органуX
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X
Делегування додаткових повноважень наглядовій радіX
Інше (запишіть): Iншого не має.Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ


Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
ТакНі
СкладуX
ОрганізаціїX
ДіяльностіX
Інше (запишить)д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
ТакНі
Стратегічного плануванняX
АудиторськийX
З питань призначень і винагородX
ІнвестиційнийX
Інші (запишіть)В сладi наглядової ради комiтетiв не створено
Інші (запишіть)В сладi наглядової ради комiтетiв не створено

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
ТакНі
Винагорода є фіксованою сумоюX
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акційX
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваX
Члени наглядової ради не отримують винагородиX
Інше (запишіть)Iншого не має.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузіX
Знання у сфері фінансів і менеджментуX
Особисті якості (чесність, відповідальність)X
Відсутність конфлікту інтересівX
Граничний вікX
Відсутні будь-які вимогиX
Інше (запишіть):X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язкамиX
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового членаX
Інше (запишіть)Iншого не має.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?1


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)ТакНіНіНі
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)НіНіТакНі
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджетуТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органуТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісіїТакНіНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органуНіТакНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радиТакНіНіНі
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правлінняНіТакНіНі
Прийняття рішення про додатковий випуск акційТакНіНіНі
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційТакНіНіНі
Затвердження зовнішнього аудитораНіНіТакНі
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересівНіНіНіТак

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
ТакНі
Положення про загальні збори акціонерівX
Положення про наглядову радуX
Положення про виконавчий орган (правління)X
Положення про посадових осіб акціонерного товаристваX
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)X
Положення про акції акціонерного товаристваX
Положення про порядок розподілу прибуткуX
Інше (запишіть):Всi питання регламентуються Статутом товариства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльностіТакТакТакНіТак
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталуНіТакНіНіТак
Інформація про склад органів управління товаристваНіТакНіНіТак
Статут та внутрішні документиНіНіТакНіНі
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведенняНіНіТакНіТак
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товаристваНіНіНіНіНі

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
ТакНі
Не проводились взагаліX
Менше ніж раз на рікX
Раз на рікX
Частіше ніж раз на рікX

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
ТакНі
Загальні збори акціонерівX
Наглядова радаX
Правління або директорX
Інше (запишіть)Iншого не має.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)Так

З якої причини було змінено аудитора?
ТакНі
Не задовольняв професійний рівеньX
Не задовольняли умови договору з аудиторомX
Аудитора було змінено на вимогу акціонерівX
Інше (запишіть)Iншого не має.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор)X
Наглядова радаX
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товаристваX
Стороння компанія або сторонній консультантX
Перевірки не проводилисьX
Інше (запишіть)Iншого не має.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
ТакНі
З власної ініціативиX
За дорученням загальних зборівX
За дорученням наглядової радиX
За зверненням виконавчого органуX
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосівX
Інше (запишіть)Iншого не має.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
ТакНі
Випуск акційX
Випуск депозитарних розписокX
Випуск облігаційX
Кредити банківX
Фінансування з державного і місцевих бюджетівX
Інше (запишіть): Iншого не має.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох роківX
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: нi

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: нi

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: нi

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


{##} {##} {##}
Коди
Дата (рік, місяць, число)
ПідприємствоПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"за ЄДРПОУ21379736
Територія7125186401за КОАТУУ7125186401
Організаційно-правова форма господарювання111за КОПФГ111
Вид економічної діяльності55.20за КВЕД55.20
Середня кількість працівників, осіб8
Одиниця виміру:тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон:9934 Черкаська область Чорнобаївський р-н с. Мельники - 04739-3-54-03


1. Баланс на 31.12.2016 р.
Форма № 1-м

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції100570.670.6
Основні засоби:1010849827.1
- первісна вартість10112097.42101
- знос1012( 1248.4 )( 1273.9 )
Довгострокові біологічні активи:102000
Довгострокові фінансові інвестиції103000
Інші необоротні активи109000
Усього за розділом I1095919.6897.7
II. Оборотні активи
Запаси110033.732.5
- у тому числі готова продукція110300
Поточні біологічні активи111000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:112540.834.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом113500
- у тому числі податок на прибуток113600
Інша поточна дебіторська заборгованість115500
Поточні фінансові інвестиції116000
Гроші та їх еквіваленти11654.50
Витрати майбутніх періодів117000
Інші оборотні активи119000
Усього за розділом II11957967.3
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120000
Баланс1300998.6965

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал14001724.81724.8
Додатковий капітал1410292.3292.6
Резервний капітал141500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-1039.6-1099.4
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )
Усього за розділом I1495977.5918
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення159500
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків160000
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями161000
- товари, роботи, послуги161514.514.5
розрахунками з бюджетом16203.22.5
у тому числі з податку на прибуток16212.10
- зі страхування162500
- з оплати праці163003.3
Доходи майбутніх періодів166500
Інші поточні зобов'язання16903.426.7
Усього за розділом IІІ169521.147
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття170000
Баланс1900998.6965

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2016 р.
Форма № 2-м

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000235.6474
Інші операційні доходи2120( 0 )( 0 )
Інші доходи224054.865.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)2280290.4539.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 326.5 )( 537.1 )
Інші операційні витрати2180( 23.7 )( 0 )
Інші витрати2270( 0 )( 10.3 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)2285( 350.2 )( 547.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)2290( -59.8 )( -8.1 )
Податок на прибуток2300( 0 )( 2.1 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)2350-59.8-10.2


Примітки до балансуд/н
Примітки до звіту про фінансові результатид/н
КерівникХотинський Олексiй Юрiйович
Головний бухгалтерХотинський Олексiй Юрiйович