ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"
 

ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"

Код за ЄДРПОУ: 21379736
Телефон: 04739-3-54-03, 0674702353
Юридична адреса: 19934, Україна, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники
 
 

Вид інформації: "Станом на 27.04.2017" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Хотинський Олексiй Юрiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.27.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента19934 Черкаська обл., Чорнобаївський р-н., с. Мельники .
4. Код за ЄДРПОУ21379736
5. Міжміський код та телефон, факс04739-3-54-03 04739-3-54-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії27.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано уВiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://sosonka.prat.uaв мережі Інтернет27.04.2017
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2017обраноРевiзорХотинський Володимир Юрiйович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на 3 роки Ревiзор
Хотинський Володимир Юрiйович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх
5 рокiв займав посаду Ревiзор ПрАТ “ДОЦ "Сосонка", частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняЧлен наглядової радиХотинський Дмитро Юрiйович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження члена Наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович,
(не дав згоди на розкриття паспортних даних), на посадi був 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0%,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняЧлен наглядової радиТОВ "Бул-Спред"
24.99
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження члена Наглядової ради ТОВ "Бул-Спред", код ЄДРПОУ 30070412 мiсцезнаходження Черкаси, вул. Слави 11 к.4, на посадi був 8 рокiв, частка в статутному капiталi –24.99%,
розмiр пакета акцiй – 431193,25 грн.
27.04.2017припинено повноваженняРевiзорХотинський Володимир Юрiйович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович,
(не дав згоди на розкриття паспортних даних), на посадi був 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0%,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017звільненоГоловний бухгалтерБутко Марiя Антонiвна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно донаказу директора вiд 27.04.2017 року, звiльнено Головного бухгалтера Бутко Марiю Антонiвну
(не дала згоди на розкриття паспортних даних), на посадi була 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0%,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноЧлен наглядової радиХотинський Дмитро Юрiйович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на 3 роки Член
Наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх
5 рокiв займав посаду, Член Наглядової ради ПрАТ “ДОЦ "Сосонка", частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Хотинський Дмитро Юрiйович є представником акцiонера Хотинський Олексiй Юрiйович, який
володiє 2458044 шт простих iменних акцiй (35,63%, вiд статутного капiталу).
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноЧлен наглядової радиХотинський Юрiй Олегович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на 3 роки Член
Наглядової ради Хотинський Юрiй Олегович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх
5 рокiв пенсiонер, частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Хотинський Юрiй Олегвич є представником акцiонера Хотинський Олексiй Юрiйович, який володiє 2458044 шт простих iменних акцiй (35,63%, вiд статутного капiталу). Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.