ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"
 

ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"

Код за ЄДРПОУ: 21379736
Телефон: 04739-3-54-03, 0674702353
Юридична адреса: 19934, Україна, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники
 
 

Вид інформації: "Станом на 30.04.2015" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Хотинський Олексiй Юрiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.30.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента19934 Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники
4. Код за ЄДРПОУ21379736
5. Міжміський код та телефон, факс04739-3-54-03 04739-3-54-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії30.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у82 Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://sosonka.prat.uaв мережі Інтернет30.04.2015
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
обраноГолова наглядової радиХотинська Олеся Сергiївна
д/н
9.56
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 30.04.2015 року) обрано: Голова наглядової ради Хотинська Олеся Сергiївна (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 659976 шт. (9,56%), термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Директор ПрАТ «ДОЦ «Сосонка», Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
обраноДиректорХотинський Олексiй Юрiйович
д/н
35.63
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення наглядової ради (протокол №2 вiд 30.04.2015 року) обрано: Директор Хотинський Олексiй Юрiйович (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 2458044 шт. (35,63%), термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Голова наглядової ради ПрАТ «ДОЦ «Сосонка», в.о. голови правлiння ВАТ "Агроспецмонтаж". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
звільненоДиректорХотинська Олеся Сергiївна
д/н
9.56
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015 року) звiльнено: Директор Хотинська Олеся Сергiївна (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 659976 шт. (9,56%). Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
звільненоГолова наглядової радиХотинський Олексiй Юрiйович
д/н
35.63
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 30.04.2015 року) звiльнено: Голова наглядової ради Хотинський Олексiй Юрiйович (не надано згоду на розголошення даних), який володiє 2458044 шт. (35,63%). Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: в.о. голови правлiння ВАТ "Агроспецмонтаж". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.