ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"
 

ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"

Код за ЄДРПОУ: 21379736
Телефон: 04739-3-54-03, 0674702353
Юридична адреса: 19934, Україна, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники
 
 

Вид інформації: "Станом на 28.04.2014" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Хотинська Олеся Сергiївна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.29.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента19934 Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники
4. Код за ЄДРПОУ21379736
5. Міжміський код та телефон, факс04739-3-54-03 04739-3-54-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії29.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у80 Бюлетень "Цiннi папери України"30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://sosonka.prat.uaв мережі Інтернет29.04.2014
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонеромПовне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентівРозмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
128.04.201428.04.2014фiзична особа26.969.56
Зміст інформації:
28.04.2014 року ПрАТ "ДОЦ "СОСОНКА" з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, стало вiдомо наступне:
Пакет акцiй фiзичної особи зменшився з 1859976 (26,96%) до 659976 простих iменних акцiй (9,56% статутного капiталу) та став менше нiж 10% голосуючих акцiй.
228.04.201428.04.2014ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУЛ-СПРЕД"3007041228.9646.35
Зміст інформації:
28.04.2014 року ПрАТ "ДОЦ "СОСОНКА" з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, стало вiдомо наступне:
Пакет акцiй юридичної особи – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУЛ-СПРЕД» (код ЄДРПОУ 30070412, мiсцезнаходження 18002, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Слави,11, к.4) яка володiла бiльше нiж 10% голосуючих акцiй, збiльшився з 1998000 (28,96% статутного капiталу) до 3198000 (46,35%).